Nawet do 100 tys. zł dotacji na nawadnianie

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, jeszcze do 22 listopada 2019 r. mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014–2020, uruchomiła nowy program pomocy.

Pomoc – dla kogo?

O dofinansowanie może ubiegać się każdy rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.

Kategorie inwestycji

Wsparciem zostały objęte trzy kategorie inwestycji:

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.

Co należy zrobić?

Ubiegając się o dofinansowanie, należy:

 • w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody co najmniej o 10%;
 • w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody.
 • Każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Co można finansować

Rolnicy korzystający z tego programu mogą sfinansować m.in.:

 • budowę studni i zbiorników;
 • zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody;
 • zakup instalacji nawadniających;
 • zakup systemów do sterowania nawadnianiem.

Kwota dofinansowania

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy, określany mianem intensywności pomocy, jest zróżnicowany. Standardowo pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych.

 • Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.
 • Przy ustalaniu limitu uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych. Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.
 • Program nie przewiduje podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Warto móc więcej

Firma Milex Profesjonalne Systemy Nawadniania oferuje swoim Klientom doskonałe rozwiązania technologiczne w kwestii nawadniania. Teraz wraz z Santander Consumer Bank proponujemy preferencyjne finansowanie inwestycji ograniczających skutki suszy. Współpraca ta idealnie wpisuje się w potrzeby gospodarstw rolnych i pozwala również na korzystanie z dofinansowania oferowanego przez ARiMR. W firmie Milex można skorzystać z preferencyjnego finansowania:

 • „Raty w sklepie tradycyjnym” oraz
 • „Raty dla przedsiębiorczych”.

Więcej informacji u przedstawicieli firmy Milex Profesjonalne Systemy Nawadniania.

Tekst: Ewa Jończyk

Autor artykułu
Więcej tego autora admin

Wydajne systemy nawadniania dla upraw polowych. Nawadnianie kroplowe vs. deszczownie

Wśród najważniejszych czynników zapewniających optymalne warunki wzrostu roślin jest zastosowanie odpowiedniej metody...
Czytaj dalej