Nawet do 100 tys. zł dotacji na nawadnianie

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, jeszcze do 22 listopada 2019 r. mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014–2020, uruchomiła nowy program pomocy.

Pomoc – dla kogo?

O dofinansowanie może ubiegać się każdy rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.

Kategorie inwestycji

Wsparciem zostały objęte trzy kategorie inwestycji:

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.

Co należy zrobić?

Ubiegając się o dofinansowanie, należy:

 • w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody co najmniej o 10%;
 • w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody.
 • Każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Co można finansować

Rolnicy korzystający z tego programu mogą sfinansować m.in.:

 • budowę studni i zbiorników;
 • zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody;
 • zakup instalacji nawadniających;
 • zakup systemów do sterowania nawadnianiem.

Kwota dofinansowania

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy, określany mianem intensywności pomocy, jest zróżnicowany. Standardowo pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych.

 • Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.
 • Przy ustalaniu limitu uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych. Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.
 • Program nie przewiduje podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Warto móc więcej

Firma Milex Profesjonalne Systemy Nawadniania oferuje swoim Klientom doskonałe rozwiązania technologiczne w kwestii nawadniania. Teraz wraz z Santander Consumer Bank proponujemy preferencyjne finansowanie inwestycji ograniczających skutki suszy. Współpraca ta idealnie wpisuje się w potrzeby gospodarstw rolnych i pozwala również na korzystanie z dofinansowania oferowanego przez ARiMR. W firmie Milex można skorzystać z preferencyjnego finansowania:

 • „Raty w sklepie tradycyjnym” oraz
 • „Raty dla przedsiębiorczych”.

Więcej informacji u przedstawicieli firmy Milex Profesjonalne Systemy Nawadniania.

Tekst: Ewa Jończyk

Autor artykułu
Więcej tego autora admin

Rury to podstawa każdego systemu nawadniania

Skuteczne i ekonomicznie efektywne nawadnianie uprawy wymaga dostosowania instalacji do warunków terenowych,...
Czytaj dalej